Visie en missie van de Levende Steen Gemeente te Gouda

Boven, Binnen en Buiten

De visie van de Levende Steen Gemeente in Gouda is samen te vatten met 3 B’s: gemeente-zijn naar Boven, naar Binnen en naar Buiten. Dit houdt in dat we ons als gemeente willen richten op God (Boven), op de mensen die deel uitmaken van de gemeente (Binnen) en op mensen die niet bij de gemeente horen (Buiten).

Basis: het Grote Gebod en de Grote Opdracht

De basis voor onze gemeente is het grote gebod dat Jezus heeft gegeven (Mattheüs 22:36-40) en de grote opdracht die Hij gaf aan zijn discipelen (Mattheüs 28:18-20, Markus 16:15,16). Hieronder is de visie verder uitgewerkt. Doel van onze visie is om duidelijk te maken hoe wij ons als gemeente op basis van het grote gebod en de grote opdracht verder willen ontwikkelen.

Het grote gebod

‘U zult de Heere, uw God, liefhebben met heel uw hart, met heel uw ziel en met heel uw verstand. (…) En het tweede, hieraan gelijk, is: U zult uw naaste liefhebben als uzelf.’

Maak God groot met je leven

Elk mens heeft de opdracht gekregen om God lief te hebben met zijn hele hart daarom is dit ook het doel van deze gemeente.

 1. De Bijbel roept ons op om God te eren en te dienen met onze woorden en de dingen die we doen. Dat betekent dat we moeten luisteren en moeten doen wat God ons zegt in de Bijbel. Daarom verdiepen we ons in de Bijbel en zoeken daarin, geholpen door de Heilige Geest, naar Gods bedoelingen. We sporen elkaar in de gemeente aan om dit in praktijk te brengen.
 2. In onze gemeente kunnen geen zonden of daden worden toegelaten die ingaan tegen Gods uitgangspunten en bedoelingen. Een gelovige wordt aangesproken op dit gedrag. De gemeente spant zich ervoor in dat hij/zij afstand neemt van zulk gedrag, vergeving ontvangt en weer volledig kan functioneren. In het uiterste geval kunnen wij ons echter genoodzaakt zien om afstand te nemen van iemand die vasthoudt aan zijn of haar verkeerde gedrag. 
 3. Elk mens is in Gods ogen waardevol en Hij houdt van alle mensen. In onze gemeente moet dat naar voren komen doordat iedereen die bij de gemeente hoort een ander mens liefheeft als zichzelf. Dit moet zich uiten in daden van naastenliefde zoals belangstelling, zorg, opvang, medeleven en respect voor elkaars gevoelens. 
 4. Zorg en belangstelling voor onze medemens begint bij de familie en in de gemeente, maar blijft daar niet bij! Uiteindelijk hoort onze liefde zich uit te strekken naar elk mens die God op ons pad brengt. Daarbij willen we ook mensen in andere delen van de wereld niet over het hoofd zien.

De grote opdracht 

Breng het evangelie

 1. Gods boodschap van behoud en redding (het evangelie) geldt voor alle mensen. Dat begint bij onze kinderen en familie, vervolgens in onze omgeving en uiteindelijk de hele wereld. Onze activiteiten op dit vlak willen we op deze verschillende schaalniveaus richten, rekening houdend met de praktische mogelijkheden van de gemeente.
 2. Elk lid van de gemeente is een getuige van de Here Jezus in woord en in daad. Elk lid van de gemeente wordt gestimuleerd om op deze manier actief te getuigen en mensen in contact te brengen met Jezus en Zijn gemeente. Het is een opdracht van Jezus om daar tijd en energie in te steken.
 3. Daarnaast onderneemt of ondersteunt de gemeente initiatieven (acties, cursussen) die gericht zijn op de verspreiding van het evangelie. Wij stemmen deze waar nodig af en werken daarin samen met andere gemeenten in Gouda en omgeving. 
 4. Wij ondersteunen gericht een aantal evangelisten. In de eerste plaats denken we daarbij aan evangelisten die uit onze eigen kennissenkring voortkomen.

Voeg mensen toe aan de gemeente

 1. Onze gemeente wil in de eerste plaats groeien doordat mensen zich bekeren tot de Heere Jezus. Daarnaast wil onze gemeente ook een thuis zijn mensen voor die al christen zijn. 
 2. Wij vinden dat mensen die christen zijn in een gemeente thuishoren (welke dan ook), om daar samen met anderen Jezus te dienen, te groeien en te leven. Daarom zullen wij geïnteresseerden in het christelijk geloof stimuleren en meenemen naar de gemeente als een plek waar Jezus ons wil zegenen. 
 3. De activiteiten van de gemeente zijn zoveel mogelijk open en uitnodigend voor bezoekers en geïnteresseerden. Wij houden samenkomsten die gericht zijn op mensen die geïnteresseerd zijn in het christelijk geloof. We letten er op dat ons programma aansluit op de behoeften en beleving van deze mensen, voor zover dit strookt met onze visie en geloofsovertuiging. 
 4. De leden dragen zorg voor elkaar in geestelijk, materieel en praktisch opzicht. Er wordt op gelet dat niemand tussen wal en schip raakt. Gewonde of gekwetste mensen verdienen onze bijzondere zorg en aandacht. Dit geldt ook voor mensen die onze gemeente tijdelijk willen bezoeken en behoefte hebben aan rust en versterkt willen worden in hun geloof.

Groei samen tot volwassen en dienende christenen

 1. In onze samenkomsten zullen onze God en Vader en Zijn Zoon Jezus Christus worden geëerd en grootgemaakt. De gelovigen ontmoeten elkaar hier als familie van God. Als broers en zussen vieren we als regel elke week met elkaar het Avondmaal als een instelling van Jezus Christus. 
 2. In de samenkomsten zijn zowel gelovigen als ongelovigen van harte welkom. Elke gelovige kan in de samenkomsten iets naar voren brengen – een gebed, een lied, een getuigenis, een profetie of een andere geestesuiting - om God te eren en de andere aanwezigen te inspireren en op te bouwen. Wij leren elkaar vanuit de Bijbel. Het doel van dit alles is, dat we elkaar opbouwen en bemoedigen, zodat we dichter bij Christus leven en mensen die nog niet geloven kunnen merken, dat God in Zijn gemeente werkt. 
 3. Onze eigen kinderen en jongeren moeten zich in de gemeenten ‘thuis’ en aanvaard voelen, worden opgebouwd in hun relatie met de Heer en worden onderwezen in de Bijbel. 
 4. Elk lid van de gemeente moet in Christus opgroeien tot geestelijke volwassenheid; daarvoor is groei van het geloof nodig. Daarom heeft onderwijs, het zelfstandig en gezamenlijk onderzoeken van de Bijbel en het bespreken hiervan een belangrijke plaats in het gemeenteleven.
 5. God geeft gaven aan de gemeente om de gemeente te laten groeien in geloof en in getal. Wij richten ons erop om de gaven van elk lid te stimuleren, te ontwikkelen en een plaats te geven in de gemeente. Wij zien dat er veel gaven en taken in de gemeente zijn. Elke gelovige levert met zijn of haar unieke gave een bijdrage aan de bouw van de (plaatselijk of mondiale) gemeente van Jezus Christus, en heeft ook een verantwoordelijkheid om zich hiervoor in te zetten. 
 6. God geeft aan personen speciale gaven (zoals herders, leraars, evangelisten etc.) om de gemeenteleden toe te rusten en om de gemeente te dienen, zodat deze kan groeien in geloof en in aantal. Het beleid is er op gericht om deze personen te stimuleren en in staat te stellen om hun werk goed te doen.

‘Ga dan heen, onderwijs al de volken, hen dopend in de Naam van de Vader en van de Zoon en van de Heilige Geest, hun lerend alles wat Ik u geboden heb, in acht te nemen.’