Hieronder kun je lezen hoe wij de Bijbel lezen op een aantal fundamentele punten van het christelijke geloof.

Wij geloven in een God die de hemel en aarde geschapen heeft, die haar in stand houdt en haar tot Zijn uiteindelijke doel brengt. God is geest, één in wezen, en bestaat van eeuwigheid in drie personen: Vader, Zoon en Heilige Geest. Enkele van Gods eigenschappen zijn: eeuwig, onveranderlijk, alwetend, almachtig, alomtegenwoordig, oneindig in liefde, waarheid en trouw, volmaakt in wijsheid, geduld, goedertieren, rechtvaardigheid en heiligheid.

Deut 6:4; Gen 1:1; Hebr 1:3; Mat 13:40; Joh 4:24; Jes 44:6; Mat3:16,17; 28:19; 1 Cor 12:4-6; 2Cor13:13; Joh 5:23; 10:28-29; 14:6-7,17,23; Ps 93:2; 102:27,28; 139:1-3,7-12; Gen 17:1; Ex 34:6; 1Joh 4:8; Ps 40:12; 36:6; Rom 11:33; Ps 36:6; Ps 71:19; Jes 6:3. 

Wij geloven in Jezus Christus onze Heer de enige geboren Zoon van God, en geboren uit de maagd Maria uit de Heilige Geest, en die waarachtig God en waarachtig mens is. Wij geloven dat Hij gekruisigd en gestorven is om ons met God te verzoenen, dat Hij lichamelijk is opgestaan uit de dood en is opgevaren naar de hemel. Daar zit Hij nu aan de rechterhand van God de Vader. Wij geloven dat Hij zal terugkeren in heerlijkheid om Zich met zijn gemeente te verenigen, om Zijn vrederijk op te richten en bij het einde van wereld de ongelovige mensen te oordelen.

Joh 1:14,18; Mat 1:20; Luc 1:35; Joh 1:1; Heb 1:3; Rom 8:3; Heb 2:14; Joh 1:14; 1Tim 2:5; 2Cor 5:19,21; 1Cor 15:4; Luk 24:39; Joh 20:27; Hand 1:9; Efe 1:19; Heb 1:13; Mat 24:30; 1Thes 4:14-16; Openb 20:4,5; 20:11-15.

Wij geloven in de Heilige Geest, die mensen nieuw leven geeft door Zijn werk van wedergeboorte en heiliging. Iedere wedergeboren gelovige is gedoopt met de Heilige Geest en daardoor opgenomen in het lichaam van Christus, de gemeente. Hij wil iedere gelovige vervullen, in waarheid leiden, kracht verlenen en vrucht doen dragen tot eer van God.

Joh 14:16,17,26; 3:3-6; Rom 8:5-6; Efe 1:13; 1Cor 12:13; Efe 5:18; Joh 16:13; Gal 5:22.

Wij geloven dat de gehele Bijbel (de zesenzestig boeken van het Oude en het Nieuwe Testament) het woord van God is, geïnspireerd door de Heilige Geest en daarom een onfeilbare openbaring van God en de bron van en de enige norm voor geloof en leven is.

Joh 17:17; 2Tim 3:16; 2 Petr 1:21; Openb 22:18-19.

Wij geloven dat de mens, die naar het beeld van God geschapen is, door eigen schuld uit zijn zondeloze staat is gevallen, en dat daardoor allen gezondigd hebben en verloren zijn, niet in staat zichzelf te redden. Wij geloven dat de Bijbel een eeuwige straf leert voor hen die zich tijdens hun leven niet bekeren.

Gen 1:26-28; Gen 3; Ps 51:7; Rom 5:12,19; 3:9-20,23; Efe 2:1; Gal 2:16; Rom 7:14-23; Mat 13:42; 25:41,46; Luk 13:28; 16:23-26; 2Thes 1:9; Heb 10:27; Openb 20:15; 21:8.

Wij geloven dat de mens alleen door genade gered wordt en het niet zelf verdienen kan, alleen door het geloof in Christus en niet uit werken. De redding van de mens gebeurt door het plaatsvervangend sterven van Christus alleen. Wij geloven ook dat het geloof noodzakelijkerwijs gepaard moet gaan met goede daden.

Joh 10:28; Rom 1:16,17; 3:22-24; 4:5,16; 5:1; Gal 2:16,21; 3:10-14; Efe 2:4-10; Fil 1:6; Fil 3:9; Col 1:20; 2Cor 5:21; 1Joh 1:7; I Joh 5:13; Joh 3:16; Jak 2:22,23; Mat 7:22-27; Mat 25: 31-46.

Wij geloven dat Satan, een gevallen engel en de tegenstander van God, de veroorzaker van de val van de mens is. De Satan probeert nog altijd de mens te verderven door hem met zijn leugens tot zonde te verleiden. Zijn bestemming is het oordeel van God en de eeuwige straf.

Eze 28:12-19; Jes 14:12-17; Gen 3:1-5, 14; Job 1:6-12; Mat 4:1; Joh 8:44; 2Cor 11:14; Openb 20:1,10.

Wij geloven dat alle doden lichamelijk zullen opstaan, de gelovigen om het eeuwige leven bij God binnen te gaan, de ongelovigen om veroordeeld te worden tot de eeuwige straf.

Joh 5:29; 11:24-26; Rom 8:11; 1Cor 15:23; 1Thes 4:14-16; Dan 12:2; Openb 20:4, 12-14.

Wij geloven dat Jezus Christus de tekenen van doop en avondmaal heeft ingesteld: de doop als getuigenis van de vereniging van de gelovige met Christus in Zijn dood en opstanding, het avondmaal als gedachtenis, als teken voor de gemeente van het nieuwe verbond en als verkondiging van Jezus dood aan het kruis, in de verwachting van Zijn wederkomst.

Mat 28:19; Hand 2:38-41; Rom. 6:3-4; Gal 3:27; Mat 26:26-28; Mark 14:22-24; Luk 22:19,20; 1Cor 11:23-29.

Wij geloven dat de gemeente van Jezus Christus gevormd wordt door hen die Hij uit de wereld riep, die Zijn naam gelovig belijden, die door Zijn bloed gereinigd en door Zijn Geest wedergeboren zijn. Allen die tot de gemeente behoren zijn geroepen om een heilig leven te leiden, vervuld te zijn met de Heilige Geest, zich te onthouden van alles wat God onteert en zich te wijden aan alles wat God verheerlijkt.

Hand 2:38-42; 1Cor 12:13,27; Efe 1:13-14; 1Petr 2:9-10; 2Cor 6:14; 7:1; Efe 5:15-21; Kol 1:9-11; 1Thes 4:3; 5:23; Titus 3:8; 1Petr 1:13-16.

Wij geloven dat God aan elke gelovige door de kracht van de Heilige Geest gaven heeft ontvangen met als doel om de gemeente van Jezus Christus te bouwen, in liefde.

Ef 4:7-16; Rom 12:6-8; 1 Cor 12:4-11; 1Pet 4:10.

Wij geloven dat de gemeente de opdracht heeft het evangelie wereldwijd te verkondigen, mensen tot volgelingen van Jezus te maken en hen te leren zich te houden aan wat Jezus heeft geboden.

Mat 18:18-20; Mk 16:15-16; Luk 24:46-48; Joh 20:21-23; Hand 1:8.