Stichting Christengemeente Levende Steen Gouda

Fiscaalnummer: 8110.29.232 

Rekeningnummer: NL83 INGB 0005 4010 38
T.n.v.: Stichting Christengemeente Levende Steen Gouda

Postadres: Amundsenlaan 1, 2803 XT Gouda 

Bestuur: 

 • Voorzitter: J.C. Lemkes 
 • Secretaris: J.L. Streekstra – Zandvliet 
 • Penningmeester: A. de Bruin 

Wie zijn wij? 

Wij willen samen een huisgezin van God vormen, zoals dat in de Bijbel staat. Dit betekent dat we veel waarde hechten aan onderlinge warmte en liefde. We zijn geen grote gemeente, daardoor is het mogelijk om elkaar goed te kennen en is de sfeer informeel. In onze samenkomsten willen we God eren, naar Hem luisteren en elkaar bemoedigen en opbouwen. We zijn een evangelische gemeente die goede contacten heeft met andere kerken en gemeente in Gouda. 

De gemeente beheert haar gelden via de Stichting Christengemeente Levende Steen. 

Beleidsplan 

Doel van de stichting 

De stichting heeft ten doel (art. 3 lid 1): 

 • Het beheren van gelden en onroerende goederen voor christelijke doelstellingen 
 • Het geven van materiële en financiële ondersteuning aan christelijke instellingen 
 • Het bevorderen en ondersteunen van evangelisatie in binnen- en buitenland. 

Dit alles in de ruimste zin van het woord. 

De stichting tracht de beoogde doelen te bevorderen door(art.3 lid2): 

 • Het beheren en verdelen van gelden en materialen. 
 • Het huren, verkrijgen of vervreemden van onroerende zaken, welke ten behoeve van het doel (zullen) worden gebruikt. 
 • Het houden van christelijke bijeenkomsten. 
 • Het verkondigen en verbreiden van het evangelie. 
 • Het bevorderen van de uitgave, verspreiding of verkoop van bijbels, christelijke lectuur en dergelijke. 
 • Het geven van bijbels onderwijs en trainingen. 
 • Het houden van christelijke kinderclubs. 
 • Het ondersteunen van mensen die gebrek lijden of verzorging nodig hebben. 
 • Het houden van Bijbellezingen. 
 • Alle andere wettige middelen welke de ontwikkeling en instandhouding van de stichting bevorderen. 

Missie 

De stichting dient in hoofdzaak ter ondersteuning van activiteiten voor en door christengemeenten De Levende Steen te Gouda. De missie van de stichting valt dan ook samen met de missie van deze kerkgelijke gemeente, te weten: 

Gemeente-zijn naar Boven, naar Binnen en naar Buiten. 

Dit houdt in dat werkzaamheden van de stichting zich richten op God (Boven), op de mensen die deel uitmaken van de gemeente (Binnen) en op mensen die niet bij de gemeente horen (Buiten). 

De basis voor de stichting (en de gemeente) is het grote gebod dat Jezus heeft gegeven (Mt.22:36-40) en de grote opdracht die Hij gaf aan zijn discipelen (Mt.28:18-20, Mk.16:15,16). 

Beloningsbeleid 

De stichting beoogt niet het maken van winst (art.3 lid 3). De Stichting Christengemeente Levende Steen kent geen beloningsbeleid. Ieder die voor of namens de gemeente werkt doet dit op vrijwillige, onbetaalde basis. Wel is het mogelijk om onkosten te declareren. Dit kan alleen als de gemaakte onkosten begroot zijn of na (schriftelijke) toestemming van het bestuur. Het gaat om werkelijk gemaakte kosten en dus niet om een uurvergoeding of iets dergelijks. 

Een eventueel batig saldo bij ontbinding van de stichting zal zoveel mogelijk besteed overeenkomstig het doel van de stichting (art.15 lid 5). 

Werving van gelden 

De stichting verwerft gelden voor haar activiteiten door periodieke en incidentele bijdragen van particulieren, acties en collecten voor specifieke doelen, en eventueel andere wettige verkrijgingen en baten (vgl. art.4). 

Activiteiten 

Hieronder een opsomming van de activiteiten die wij o.a. bekostigen: 

 • Zondagse samenkomst: hiervoor huren wij de aula van de Goudse Waarden op de Heemskerkstraat. 
 • Ongeveer éénmaal per maand nodigen we een gastspreker uit om het woord te bedienen. Deze krijgt een cadeaubon en een reiskostenvergoeding. 
 • We organiseren en/of dragen financieel bij aan evangelisatieprojecten. 
 • We zijn geabonneerd op het blad Berichten. 
 • Bij ziekte en Jubilea zorgen we voor een attentie. 
 • We kopen materialen voor de kinderclubs en bekostigen een eventueel uitje voor de kinderen. 
 • We beheren de giften welke aan zendingswerker(s) worden overgemaakt. 
 • Met enige regelmaat organiseren we een lunch na de dienst, incidenteel organiseren we een barbecue of een andere bijeenkomst om de onderlinge band te verstevigen. 

Financiële verantwoording

Controle 

De jaarrekening word opgemaakt door de penningmeester en gecontroleerd door twee leden van de Kascontrole commissie.